Αρχική σελίδα Neuropsychologia Handbook of sensory physiology, volume II. Somatosensory system: Edited by A. Iggo,...

Handbook of sensory physiology, volume II. Somatosensory system: Edited by A. Iggo, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1973, 851 pp. $94.40

Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
Τόμος:
12
Έτος:
1974
Σελίδες:
410
DOI:
10.1016/0028-3932(74)90060-8
Αρχείο:
PDF, 71 KB
Conversion to is in progress
Conversion to is failed
0 comments
 

Για να αφήσετε ένα σχόλιο παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο για βιβλίο και να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Άλλοι αναγνώστες θα ενδιαφέρονται να μάθουν τη γνώμη σας για τα βιβλία που διαβάσατε. Ανεξάρτητα από το αν σας άρεσε το βιβλίο ή όχι, εάν θα πείτε για αυτό ειλικρινά και λεπτομερώς, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν για τον εαυτό τους νέα βιβλία που θα τους προκαλέσουν ενδιαφέρον.
1

Aphasia: A. Pick, translated by J. W. Brown, Ch. C. Thomas, Springfield, 1973, 148 pp.

Έτος:
1974
Αρχείο:
PDF, 98 KB
2

Non-equivalence of vertical and horizontal planes in stripe discrimination by monkeys

Έτος:
1974
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 119 KB
Neuropsycholosia, 1974, Vol. 12, pp. 409 to 412. Pergamon Press. Printed in England.

BOOK REVIEWS
Handbook of Sensory Physiology, Volume If. Somatosensory System. Edited by A. Io3o, Springer-Vedag,
Berlin, Heidelberg, New York, 1973, 851 pp. $94.40.

CE VOLUMEcomporte 19 chapitres qui exposent de fa~on syst6matique les modes de fonctionnement du
syst~me somatosensitif depuis les r6cepteurs l~riph6riques jusqu'au niveau cortical.
La morphologie et les propri6t~s fonctionnelles des r6cepteurs 1Mriph6riques sent trait6es dam les quatre
premiers chapitres: K. H. ANDRES, M. V. D u m ~ : Morphologie des r6cepteurs cutan6s; P. R. BUROraS)
E. R. PERL: Mechanor6cepteurs cutan6s et Nocicepteurs; J. HENS~L: Thermor6cepteurs cutan6s; S.
SKOOLtmD: R6cepteurs articulaires et kinesth6sie.
Les chapitres suivants concernent les voies et les noyaux de relais: G. GORDON: Le concept de noyaux
de relais: R. F. SCHMIDT: Contr61e des acc6s des activit6s aff6rentes aux voies somatosensitives; M. RETrmLYI,
J. SZENTAOOTHAI:Distribution et connections des fibres aff6rentes dans la mo611e; P. D. WALL: Electrophysiologie de la come post6rieure; I. DARIAN-SMITH: Le syst6me trigeminal; A. G. BROWN: Voies spinales
ascendantes et longues: colonnes dorsales, faisceau spinocervical et faisceau spinothahnique; O. OSCAP.SSON:
Organisation fonctionelle des voies spino-cAr6belleuses; O. POMPE1ANO"Formation r6ticulaire.
Les niveaux thalamiques et cortical sent (~tudi6s dans les derniers expos~: D. ALaE-FESSARD,J. M. BESSON:
Projections convergentes thalamiques et corticales; le syst6me non sp(~cifique; J. A. V. BATES:Enregistrement
(~leetrique du thalamus chez l'homme; E. G. JONES,T. P. S. POW~LL: Organisation du cortex somatosensitif;
G. WERNER, B. L. WHrrSEL: Organisation fonctionnelle du cortex somatosensitif; A. L. TowE: Cortex
somatosensitif: Influences descendantes sur les syst6mes ascendants; J. SEMMES:Effets somesth(.~siques des
atteintes du syst6me nerveux central.
Comme le rappelle Y. ZOTr~RMANdans sa courte introduction, il y a m; oins de cinquante ans que ADRIAN
et lui-mSme purent d6montrer la premi6re relation entre les 6v6nements externes s'exerqant sur les r(~cepteurs
et les (~v6nements physiques prenant place dans le syst6me nerveux. Depuis cette date, grfice aux d(~veloppements techniques, les progr6s consid(~rables de nos connaissance, rant anatomiques que physiologiques, sur
l'organisation et la fonction du syst6me somatosensitif ont transform6 nos conceptions sur la faqon dent
proc&te le syst6me nerveux central pour d6coder l'information qu'il ret;oit.
Parmi les th6mes qui se retrouvent h travers les diff6rents chapitres, on peut, semble-t-il retenir avant tout
le retour ~t la notion d'une sp6cificit6 de plus en plus affirm~e et/t tousles niveaux, de m6me que l'importance
du contr61e exero6 par les centres sup6rieurs sur l'arriv~e du flux d'information au niveau du syst(~me nerveux
central. Enfin, comme le souligne le directeur du volume dans sa pr6face, si le probl6me de la perception
n'est pas directement abord6, il en est tenu compte plus ou moins explicitement dans les interpr(~tations
propos6es des donn6es anatomophysiologiques.
Ce tome du trait6 de physiologie sensorielle repr6sente comme les pr6c6dents un magnifique expos6 des
donn(~es et conceptions actuelles sur le sujet trait6; quelques nombreux qu'en soient les r&lacteurs, aussi
fiche que soit la documentation, le livre garde une unit6. Les bibliographies, appondues h chaque chapitre
sent tr6s importantes. Deux index, Fun des sujets, l'autre des noms d'auteurs compl6tent le volume contribuant ainsi h e n faire un remarquable instrument de travail.
H. H~CA~N

4O9